27​ กรกฎาคม​ 2562 : ภาคเช้า กิจกรรมสำคัญตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวขิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่​หัว​ กิจกรรม”จิตอาสา​ เราทำดีด้วยหัวใจ” ณ สำนักงาน​ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่

โครงการจิตอาสา