ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลการประเมินอันเกิดประโยชน์ครบถ้วนทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ตลอดจนต่อยอดเพื่อพัฒนางานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมต่อไป โดยผู้เกี่ยวข้องตามแบบ ปจ.๓ QR CODE จึงขอความร่วมมือมายังท่านได้กรุณากรอกข้อมูลตามแบบต่อไป

ลงเวปสแกน