” การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “

market-research

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนาดำเนินการด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยดังต่อไปนี้