ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัด

สกสค

สำนักงาน ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

จุดกำเนิดหน่วยงานหลัก

                                                     พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  มาตรา 76 บัญญัติให้มี                                                        “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนชื่อโดยย่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” มีภารกิจหลักเกี่ยวกับ การส่งเสริม(1)สวัสดิการ(2)สวัสดิภาพ(3)สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น(4)ความมั่นคง(5)ผดุงเกียรติและ(6)การวิจัยเพื่อพัฒนางานตามภารกิจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายบริการ ทั้งบุคลากรในประจำการและนอกประจำการ จำนวนกว่า 1,000,000 คน

        ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ตั้งอยู่ ณ เลขที่128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในรั้วเดียวกันกับกระทรวงศึกษาธิการ

                  ประวัติสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่

                 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่” ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงาน พ.ศ. 2547 โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

                มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจหลักกับกลุ่มเป้าหมายบริการในจังหวัดนี้ ซึ่งมีจำนวน 41,319 คน ในด้านต่างๆดังนี้
            1. งาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 2. งานสวัสดิการ คุ้มครองสิทธิครู  มูลนิธิและกองทุน 3. งานประชาสัมพันธ์ การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและอาคารสถานที่ 4. งานส่งเสริมความสามัคคีและยกย่องเชิดชูเกียรติ 5. งานส่งเสริมสุขภาพ งานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด งานโครงการพัฒนาชีวิตครู

ทั้งนี้ได้แบ่งงานในสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ออกเป็น 3 งานคือ
1. งานอำนวยการ 2. งานสวัสดิการ 3. งานสวัสดิภาพ